ประวัติบริษัท

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

กลุ่ม เอสวรรณ

      เรายึดมั่นในการสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด เราจึงไม่ยอมหยุดยั้งที่จะพัฒนารูปแบบและคุณภาพของสินค้าให้มีคุณภาพมากขึ้น ซึ่งเรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของเราให้มีคุณภาพ เพราะเราเชื่อว่าทรัพยากรบุคคลคือปัจจัยสำคัญในการพัฒนาทุกสิ่งให้มีคุณภาพ อันนำมาซึ่งการนำเสนอสินค้าคุณภาพให้ลูกค้า

      เราเชื่อมั่นว่าสินค้าของเราเป็นสินค้าคุณภาพ ราคายุติธรรมจึงทำให้ได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เรามีการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรทุกระดับ มุ่งเน้นในความสำเร็จด้วยการทำงานเป็นทีม พร้อมเปิดโอกาสความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่บุคลากรของเรา